1) OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Les presents Condicions Generals de Compra tenen com a objecte regular la relació entre DESARROLLOS, INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN MATERIA VEGETAL, S.L. (d’ara endavant “MEDCAN”) i vostè (d’ara endavant “el Client”), relatives a totes les transaccions realitzades a través de la pàgina Web https://www.medcan.es/ (d’ara endavant, “el Web”), domini del que és titular DESARROLLOS, INVESTIGACIÓN Y MEJORAS EN MATERIA VEGETAL, S.L., amb domicili social al Carrer València, 575, 08026 de Barcelona, proveïda de CIF nº B67627372 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Per a qualsevol consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres en el telèfon 93 231 68 04 o en l’adreça d’e-mail: info@medcan.es

La compra on-line dels productes i/o serveis oferts per MEDCAN a través del present Web estarà subjecta al que es disposa en les presents Condicions Generals de Compra.

 

2) ACCEPTACIÓ I PROVA D’ACCEPTACIÓ

En realitzar una comanda a través d’aquesta pàgina web, el Client declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes.

L’adquisició dels productes i/o serveis ha de fer-se a través de l’activació dels botons PAGAR o COMPRAR que apareixen a peu de pàgina de les sol·licituds de compra, i expressen l’acceptació total de totes i cadascuna de les Condicions de Compra tal com es mostren a la pàgina Web de MEDCAN amb anterioritat a l’adquisició dels productes/contractació dels serveis, sense que li siguin aplicable les novetats que puguin produir-se en les clàusules de les Condicions de Compra amb posterioritat.

Des del moment de l’acceptació, l’usuari adquireix la condició de Client de MEDCAN que es descriu en aquestes Condicions Generals de Compra. Qualsevol producte o servei ofert amb posterioritat per MEDCAN haurà de ser objecte d’una nova compra.

Si el Client desitja llegir amb més deteniment les Condicions de Compra, pot imprimir en paper o guardar aquest document en format electrònic.
MEDCAN remetrà al Client, una vegada acceptades de forma expressa les presents Condicions de Compra, justificació de la compra efectuada, amb tots els seus termes, a través de correu electrònic abans que es compleixin 24 hores de la compra.

MEDCAN li informa que per motius legals arxiva els documents electrònics en què queden formalitzades les compres, a les quals Un. podrà accedir a qualsevol moment, sol·licitant-ho al nostre e-mail: info@medcan.es

 

3) PREUS, FORMA DE PAGAMENT, LLIURAMENT I DESISTIMENT

3.1 Preus

Els preus aplicables a cada producte són els indicats a la pàgina Web en la data de la comanda incloent, si escau, tots ells l’IVA (Impost sobre el Valor Afegit).

No obstant això, atenent a l’establert en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, reguladora d’aquest impost, l’operació pot resultar exempta o no subjecta al mateix en funció del país de residència del comprador i de la condició en la qual actua el mateix (empresari/professional o particular). En conseqüència, en alguns supòsits el preu final de la comanda pot veure’s alterat respecte al que figura exposat a la pàgina Web.

En els enviaments realitzats a països no pertanyents a la Unió Europea, MEDCAN no assumirà les despeses corresponents a impostos i aranzels duaners propis de cada país.

MEDCAN es reserva el dret d’efectuar al Web, a qualsevol moment i sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes, podent actualitzar productes i serveis en funció del mercat. Les despeses d’enviament que apareixen en el lloc Web en realitzar la comanda són orientatius i es calculen sobre la base d’un pes estadístic mitjà per producte. MEDCAN es reserva el dret a alterar els costos d’enviament quan el pes dels productes sol·licitats variï en més/menys un 10% pel que fa al pes mitjà esmentat. En aquests casos MEDCAN comunicarà per mitjà de correu electrònic al Client la variació i el Client haurà de confirmar a MEDCAN, igualment per correu electrònic, que manté el seu interès a realitzar la comanda, perquè MEDCAN procedeixi a la seva tramitació. Les despeses d’enviament i el seu IVA corresponent sempre s’indiquen en la comanda.

3.2 Forma de pagament

Les compres, en funció dels productes a adquirir, es poden pagar a través dels mitjans electrònics implementats pel nostre partner de comerç electrònic Shopify els quals a continuació enumerem:

– Per transferència bancària.
– Per pagament contra reemborsament.

3.3 Lliurament

Els lliuraments s’envien a l’adreça de lliurament que el Client indica, en un termini aproximat de 7 dies laborables per a lliuraments en la Península Ibèrica i de 20 dies laborables per a l’estranger per als productes en estoc. En cas de no disposar d’estoc MEDCAN comunicarà degudament al Client aquest extrem al més aviat possible.

MEDCAN envia les comandes als seus clients a través de diferents empreses de transport urgent de reconegut prestigi nacional i internacional, així com a través del Servei Estatal de Correus. La data de lliurament al domicili del Client depèn de la disponibilitat del producte escollit i de la zona d’enviament. Abans de confirmar la seva comanda, se li informarà sobre els terminis de transport aproximats. No obstant això, aquests terminis tots dos podran variar en funció de les circumstàncies concretes de cada comanda. Especialment, els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia. En tot cas, si el Client no rebés la comanda en el termini legal màxim de 30 dies des de la compra, pot posar-se en contacte amb MEDCAN a través del telèfon 93 231 68 04 o del correu electrònic: info@medcan.es

3.4 Desistiment

MEDCAN garanteix al Client la possibilitat d’anul·lar la seva comanda a qualsevol moment i sense cap cost sempre que l’anul·lació es comuniqui abans que la comanda hagi estat posat a la disposició del transportista per al seu enviament. En cas contrari el dret de desistiment no procedirà.

Per exercir el dret de desistiment, haurà de vostè notificar-ho a MEDCAN, Carrer València, 575, 08026 Barcelona, Catalunya, Espanya, telèfon 93 231 68 04 i correu electrònic: info@medcan.es la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca (per exemple, una carta enviada per correu postal o correu electrònic). En tots dos casos, MEDCAN li comunicarà com més aviat millor el justificant de recepció d’aquest desistiment. En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè i procedirem a efectuar aquest reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, tret que hi hagi vostè disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament. Si un producte diferent al sol·licitat pel client fos lliurat per error de MEDCAN, se li lliurarà el producte correcte, recollint el primer, sense cap càrrec addicional per al Client. Si un producte ha arribat al client trencat, danyat o en males condicions, MEDCAN es farà càrrec de recollir-ho al seu domicili, substituint-ho per un altre en bon estat, sense càrrecs addicionals. Per a qualsevol reclamació o consulta pot posar-se en contacte amb MEDCAN a través del telèfon 93 231 68 04 o del correu electrònic: info@medcan.es

 

4) TRÀMITS PER ACTIVAR LA COMPRA

Per a l’adquisició dels productes i/o serveis oferts al Web es requereix exclusivament emplenar el formulari (sol·licitud) de compra amb les dades personals i les dades de pagament.

Una vegada rebuda una sol·licitud de compra, MEDCAN remetrà com més aviat millor una confirmació de la comanda a l’adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud de compra abans que transcorrin 24 hores de la mateixa.

 

5) IDIOMA

L’idioma en què es perfeccionarà el contracte entre MEDCAN i el Client és l’espanyol.

 

6) GARANTIA LEGAL I RESPONSABILITATS DE MEDCAN

Els productes estan coberts per una garantia legal de dos anys enfront de les faltes de conformitat en virtut del previst en la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre). En virtut d’aquesta Llei, el consumidor té dret a reclamar enfront del venedor i, en determinats casos, enfront del fabricant davant qualsevol falta de conformitat que existeixi al moment del lliurament del ben en els terminis i condicions que aquí s’estableixen. El Client té l’obligació de denunciar possibles defectes i no conformitat immediatament a la recepció i conseqüent detecció durant les primeres 24 hores. En cas de defecte de conformitat procedirem, al nostre càrrec, al restabliment de la conformitat del producte mitjançant la reparació/substitució o reducció del preu, tal com estableixen les vigents disposicions legals. MEDCAN garanteix la qualitat del servei contractat a través de la pàgina Web https://www.medcan.es/

Queden garantits tots els drets que les Lleis en vigor garanteixin als consumidors i usuaris. L’incompliment de qualsevol de les Condicions de Compra podrà donar lloc a la devolució dels productes o la cancel·lació dels serveis adquirits pel Client.

 

7) RESPONSABILITATS DEL CLIENT

El Client s’obliga a realitzar un ús lícit dels serveis, sense contravenir la legislació vigent, ni lesionar els drets i interessos de terceres persones. El Client garanteix la veracitat i exactitud de les dades facilitades en emplenar els formularis de compra, evitant així perjudicis a MEDCAN producte de la incorrecció dels mateixos. L’incompliment de qualsevol de les Condicions de Compra podrà donar lloc a la retirada o cancel·lació dels serveis per part de MEDCAN, sense necessitat de preavís al Client i sense que això doni dret a indemnització alguna.

 

8) PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre les obres, marques, logos, i qualsevol un altre susceptible de protecció, continguts a la pàgina Web de MEDCAN corresponen en exclusiva a MEDCAN (o a tercers autoritzats), a qui correspon l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma i, especialment, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, els drets de reproducció, còpia, distribució, transformació, comercialització, i comunicació pública. La reproducció, distribució, comercialització o transformació no autoritzades de tals obres, marques, logos, etc. constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial de MEDCAN o del titular dels mateixos, i podrà donar lloc a l’exercici de quantes accions judicials o extrajudicials els poguessin correspondre en l’exercici dels seus drets. Mitjançant l’acceptació de les presents Condicions Generals de Compra, el Client es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de MEDCAN i de tercers.

 

9) JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s’atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l’obligació. Tot això sense perjudici de la facultat del Client d’acudir a la Junta Arbitral de Consum de la seva demarcació. En el cas que es tracti d’una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).